បច្ចុប្បន្នភាព

សិក្ខាសាលាស្ដីពី “ការសរសេរសំណើគម្រោងស្រាវជ្រាវ”|attribut_html អាយុកាលគម្រោង

សិក្ខាសាលាស្ដីពី “ការសរសេរសំណើគម្រោងស្រាវជ្រាវ”

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការសរសេរសំណើគម្រោងស្រាវជ្រាវ” នឹងធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ រាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។ សិក្ខាសាលានេះសហការរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ (...)

14 ខែ មិថុនា 2018
ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម|attribut_html អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការសរសេរគម្រោង
ពាក្យនេះមានគោលដៅស្វែងរកបុគ្គលិករដ្ឋបាល គ្រូបង្រៀន និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការសរសេរគម្រោង សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធនផ្សេងៗ។ ម្យ៉ាងទៀត (...)

24 ខែ មេ​សា 2018
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន|attribut_html ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន

[ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញារួម - ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៧] ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
រាយការណ៍ជាវីដេអូពីវិទ្យុ Lotus Radio (ជាភាសាខ្មែរ) : http://lotus-radio.com/cambodian-french-universities-to-strengthen-research-skills/
Fresh (...)

13 ខែ មីនា 2018

ដៃគូ