គេហទំព័រ​អភិបាលកិច្ច និងការ​​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ការ​ស្រាវក្នុង​វិស័យ​មនុស្ស​សាស្ត្រ​នៅ​កម្ពុជា (​GEReSH-CAM) សូម​ស្វាគមន៍

អាន​បន្ត
គម្រោង|attribut_html

គម្រោង

គម្រោងសហគមន៍អឺរ៉ុប GEReSH-CAM មានគោលបំណងជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្ពុជាដើម្បីតម្រង់ទិសគោលនយោបាយនៃការស្រាវជ្រាវ និងនរវានុវត្តន៍ (ការច្នៃប្រឌិតថ្មី) នៅក្នុងវិស័យសង្គមសាស្រ្ដនិងមនុស្សសាស្រ្ដនៅកម្ពុជា។

អាន​បន្ត

សកម្មភាព

សិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីទម្លាប់ទាក់ទិននឹងការស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ (ការបង្កើតថ្មី) ក្នុងវិស័យមនុស្សសាស្រ្ត នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។|attribut_html ដំណាក់កាលរៀបចំ

សិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីទម្លាប់ទាក់ទិននឹងការស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ (ការបង្កើតថ្មី) ក្នុងវិស័យមនុស្សសាស្រ្ត នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។

បច្ចុប្បន្នភាព

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី "ការគ្រប់គ្រងគម្រោង"

ពាក្យនេះមានគោលដៅស្វែងរកបុគ្គលិករដ្ឋបាល គ្រូបង្រៀន និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការគ្រប

18 ខែ តុលា 2018
ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី « ផែនទីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្រាវជ្រាវ និងអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ផ្នែកមនុស្សសាស្រ្ត »|attribut_html អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី « ផែនទីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្រាវជ្រាវ និងអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ផ្នែកមនុស្សសាស្រ្ត »

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នេះ មានគោលបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណ បុគ្គលិករដ្ឋបាលគ្រូ បង្រៀន និងអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិកម្ពុជា

16 ខែ កក្កដា 2018
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដឹកនាំនិងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្ររបស់គម្រោង GEReSH-CAM នៅខេត្តកែប|attribut_html អាយុកាលគម្រោង

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដឹកនាំនិងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្ររបស់គម្រោង GEReSH-CAM នៅខេត្តកែប

ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សមាជិកគណៈកម្មការដឹកនាំនិងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្រកម្ពុ

14 ខែ មិថុនា 2018

បង្ហាញ​ទាំង​អស់

ដៃគូ