គេហទំព័រ​អភិបាលកិច្ច និងការ​​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ការ​ស្រាវក្នុង​វិស័យ​មនុស្ស​សាស្ត្រ​នៅ​កម្ពុជា (​GEReSH-CAM) សូម​ស្វាគមន៍

អាន​បន្ត
គម្រោង|attribut_html

គម្រោង

The primary objective of the European project GEReSH-CAM is to support Cambodian academics in shaping a policy of research and innovation in the social sciences and humanities in Cambodia.

អាន​បន្ត

សកម្មភាព

ដៃគូ