បច្ចុប្បន្នភាព

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីអំពី អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីអំពី "វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវលើផ្នែកភាសានិងបញ្ហាអប់រំ ការបង្រៀនភាសានិងវប្បធម៌ និងអក្សរសាស្រ្ត"

ពាក្យនេះមានគោលដៅស្វែងរកនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិត សាស្រ្តាចារ្យ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ នៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា ដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី "វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវលើ (...)

5 ខែ កុម្ភៈ 2019
ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីអំពី អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីអំពី "បច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងគរុកោសល្យ" (ឧទាហរណ៍ Moodle and MOOCs)

ពាក្យនេះមានគោលដៅស្វែងរកនិស្សិត គ្រូបង្រៀន សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិករដ្ឋបាល នៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា ដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីអំពី "បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងគរុកោសល្យ" (ឧទាហរណ៍ Moodle and MOOCs) (...)

13 ខែ មក​រា 2019
ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម សិក្ខាសាលាស្ដីអំពី អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម សិក្ខាសាលាស្ដីអំពី "បណ្ណាល័យ"

ពាក្យនេះមានគោលដៅស្វែងរកបុគ្គលិក-មន្ត្រីទទួលបន្ទុកបណ្ណាល័យ គ្រូបង្រៀន អ្នកស្រាវជ្រាវ ដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមវេទិកាស្ដីអំពី ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ (Workshop on Library)។ សិក្ខាសាលានេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះបុគ្គលិក-មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកបណ

22 ខែ ធ្នូ 2018
ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម សិក្ខាសាលាស្ដីអំពី អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម សិក្ខាសាលាស្ដីអំពី "ឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ"

ពាក្យ​នេះ​មាន​គោលដៅ​ស្វែង​រកបុគ្គលិកគ្រូ​បង្រៀន អ្នកស្រាវជ្រាវ និងនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងបណ្ឌិត ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ចូលរួម​សិក្ខាសាលា​ស្ដី​អំពី "ឧបករណ៍ព័ត៌មាន​វិទ្យា​សម្រាប់​ការ​ស្រាវជ្រាវ" (Computing Tools for (...)

28 ខែ វិច្ឆិកា 2018
ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី "ការគ្រប់គ្រងគម្រោង"

ពាក្យនេះមានគោលដៅស្វែងរកបុគ្គលិករដ្ឋបាល គ្រូបង្រៀន និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងគម្រោង ទាំងផ្នែករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ អ្នកដែលមានអាទិភាពចូលរួមសិក្ខាសាលានេះ (...)

18 ខែ តុលា 2018
ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី « ផែនទីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្រាវជ្រាវ និងអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ផ្នែកមនុស្សសាស្រ្ត »|attribut_html អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី « ផែនទីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្រាវជ្រាវ និងអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ផ្នែកមនុស្សសាស្រ្ត »

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នេះ មានគោលបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណ បុគ្គលិករដ្ឋបាលគ្រូ បង្រៀន និងអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិកម្ពុជា ដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ផែនទីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុក (...)

16 ខែ កក្កដា 2018
សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស”|attribut_html អាយុកាលគម្រោង

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស”

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស” នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យា ល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។ សិក្ខាសាលានេះរៀបចំធ្វើឡើងដោយមានការសហការរវាងវិទ្យាស្ថាន INALCO (...)

20 ខែ មិថុនា 2018
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដឹកនាំនិងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្ររបស់គម្រោង GEReSH-CAM នៅខេត្តកែប|attribut_html អាយុកាលគម្រោង

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដឹកនាំនិងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្ររបស់គម្រោង GEReSH-CAM នៅខេត្តកែប

ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សមាជិកគណៈកម្មការដឹកនាំនិងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្រកម្ពុជាបានជួបជុំគ្នានៅខេត្តកែប ដើម្បីពិភាក្សាពីសកម្មភាពបន្តរបស់គម្រោង GEReSH-CAM។
កាលពីថ្ងៃទី៥ (...)

14 ខែ មិថុនា 2018

ដៃគូ