ការគ្រប់គ្ររដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ការគ្រប់គ្ររដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ |attribut_html

គោលបំណង

ធានាឱ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង ដើម្បីបំពេញគ្រប់ការងារដែលមានក្នុងសៀវភៅបន្ទុក។ កញ្ចប់ការងារទាំងមូលត្រូវបម្រើដល់ការគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលគម្រោងទាក់ទងនឹងផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំ និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ។

ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រួលការងារនិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងដៃគូ និងធានានូវការប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវនៃឧបត្ថម្ភធនរបស់អឺរ៉ុប។

បន្ទាប់ពីកំណត់រចនាសម្ព័នបានច្បាស់លាស់ សមាជិកនៃក្រុមការងារនឹងធ្វើការសហការគ្នា ដោយចូលរួមនៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃគម្រោង ប្រយោជន៍ធ្វើឱ្យសកម្មភាពនានារីកចម្រើនទៅបានជាប្រចាំ។

សកម្មភាព

  • បង្កើតឧបករណ៍គ្រប់គ្រង
  • កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ

អង្គភាពទទួលបន្ទុកកញ្ចប់ការងារ៖ INALCO

អង្គភាពចូលរួម៖ UL, USEL, AUF, IRD, URBA, URPP, INE, MEJS, MCBA


ដៃគូ